Vallentuna

Förskola

Verksamhetsidé och pedagogik


Vi erbjuder alla barn en förskola som är trygg, lärorik och rolig. Detta gör vi genom att sätta barnens lek i centrum. På vår förskola ger vi barnen möjlighet att utveckla alla sina förmågor genom att stimulera deras naturliga nyfikenhet på världen.


Enheten bedriver förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Vi erbjuder verksamhet för föräldrar som förvärvsarbetar, studerar, är arbetssökande samt föräldralediga.


Förskolan ligger i ett samhälle med familjebostäder nära till skog och ängar som finns att tillgå. 


Det vi har att erbjuda är en unik verksamhet då barnen får lära sig att respektera, värdesätta och känna empati för djur, medmänniskor, natur samt att musik byggs utav glädje, av glädje bygger man musik.


Antal grupper - 1 avdelning fördelat på  mindre grupper


Antal barn - 27 st. i åldrarna 1 -5 år


Antal personal  - 1 förskolechef ( som ibland arbetar i barngruppen vid behov)

                         - 1 pedagogisk ansvarig förskollelärare

                         - 4 barnskötare

                     

 

Trygghet, utveckling och lärande,  är de kvalitetsmål för Vallentuna Djur, Natur och Musik förskola arbetar efter. Dessa mål är väl överensstämmande med Lpfö 98/17

 

”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan.”

 

”Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Lpfö 98/10

 

Vår miljön är en viktig del av det vi vill med vår pedagogik. Den speglar vår syn på barn, hur man lär sig och vad kunskap är. I viss mån skapar vi själva våra barn, medvetet eller omedvetet. Miljön, redskapen, hyllorna och materialen bidrar genom att berätta för barnen vad man förväntar sig av dem.Så arbetar vi


Vi arbetar med att skapa goda relationer med föräldrar och barn. Det är viktigt att barn och personal får möjlighet att knyta an till varandra för att få goda möjligheter till utveckling och lärande tillsammans med oss som arbetar i förskolan och de andra barnen.

 

På vår förskola har vi ett lekinriktat arbetssätt och vår lek tillsammans med barnen är utgångspunkten för olika temaarbeten. Leken är en av de viktigaste utgångspunkterna för barnens lärande. Vi sätter också stor vikt på att lära barnen ansvar för djuren och naturen.

Våra mindre barn mellan 1-3 år går inte lika ofta ner till 4H gården som de älder barnen, då de äter tidigare och sover tidigt samt har blöjor.

De små få stå på tillväxt tills de orkar med en förmiddag på 4H gården. Men spontana promenader blir det med de små för att sakta vänja in dom med djuern.


Vi stimulerar barns intresse för läsande och skriftspråk genom barnlitteratur, högläsning, flanosagor, rim och ramsor.


Vi samarbetar med Vallentuna 4H gård där vi har vår verksamhet förlagd ett par timmar i veckan.


Våra temaarbeten som består av olika delar ändras varje termin.


Vi arbetar mycket med skapande i olika material och miljöer.


Våra viktigaste hörnstenar är Djur, Natur och Musik.


4H-gården arbetar vi mycket med samarbete, empati, rutiner, kunskap, teknik, matematik, ansvar, samarbete och hälsa. Våra redskap är djuren på gården samt ladugårdens egen miljö.


               > Med dessa övningar får barnen lära sig förståelse, öppenhet, respekt och ansvar

               > Respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö

               > Utvecklar intresse för teknik, matematik

               > Utvecklar talspråk och ordförråd

               > Utvecklar grovmotorik


Vi använder oss av 4H:s motto: Lära genom att göra.


               Huvud - kunskap

               Hjärta - medkänsla

               Hand - färdighet

               Hälsa - sunt levnadssätt


I musikens värld har vi mycket sång och musik, svensk folkdans, spelar på instrument samt mycket skapande. Med våra riktiga mikrofoner och högtalare får barnen lära sig att bemästra blygheten och sjunga för andra.


Med sång, dans och musik:


               > Utvecklar barnet sin skapande förmåga att förmedla upplevelser och sina tankar

               > Får barnen erfarenheter i olika uttrycksformer med lek, bild, sång, rörelse, sång, musik och dans.

               > Utvecklar barnet sin motorik, koordinationsförmåga, och kroppsuppfattning

               > Utökar barnet sin identitet och känner sig trygg iden

               > Får barnet ökad självkänsla, självständighet och tillit till sin egen förmåga


För oss är alla barnen en resurs och vi är glada att få ha dem hos oss. Vi ser att barnen är delaktiga och får uttrycka sig på flera olika sätt bland annat genom musik, dans, teater,färg och form. Det står i vår värdegrund, vårt förhållningsätt i vårt arbete. Vi tilltalar barnen korrekt, vi visar respekt för barnet och respekterar barnet. Vi lyssnar aktivt på varje barn, vi stärker varje barn i deras positiva egenskaper vilket gör att eventuella svårigheter är lättare att bearbeta. Vi ger varje barn den tid de behöver.


Vi vet att alla barn är kompetenta och värnar mycket om att barn ska våga kommunicera.


Naturen tar oss till olika spännande platser. Minst en dag i veckan har vi en ”skogis-dag” där barnens egna tankar och funderingar tar in oss i deras värld.


Här får barnet lära sig att:


               > Respektera allt levande och omsorg om sin närmiljö

               > Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och ställa frågor och samtala om naturvetenskap

               > Få förståelse av naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

               > Utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

               > Tillägna sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätta att förstå sin omvärld
Som verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi pedagogisk dokumentation.  I förskolans  verksamhet sker möten – mellan barnen, mellan barn och pedagoger och mellan barn och material. Vi pedagoger är en del av barns relationella lärande och har möjlighet att samspela med barnen i gemensamma lärprocesser. Pedagogisk dokumentation hjälper oss att få syn på de relationer som barn är involverade i och få en tydlig bild av barnen och verksamheten samt hur dessa samspelar med varandra.


Med utgångspunkt i dokumentationen följer vi upp och utvärderar sammanhangets och miljöns betydelse för barnens lärande, lek och samarbete. Dokumentationen synliggör barnens kompetenser, förmågor, intressen, kunskaper, lärprocesser – för såväl barnet och föräldrarna som för oss pedagoger. Den kunskap dokumentationen ger oss gör det möjligt att inspirera, stimulera, lägga till material och på olika sätt utmana barnen att komma vidare i sitt lärande och sin utveckling. På så vis följer vi kontinuerligt upp barnens lärprocesser.


Att verka för god hälsa, lärande och trygghet i förskola handlar om att utveckla goda relationer mellan förskola, föräldrar och samhälle. Som förebilder för barn ska vi sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja, och lust att lära. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men förskolan ska vara ett stöd för familjen i deras ansvar för fostran och utveckling. Varje barn har rätt att få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.


Vi vill också framhäva att med denna form av verksamhet får barnen att växa i sin självkänsla och trygghet. Här finns det fantastisk många möjligheter att utvecklas tillsammans med Djuren, Naturen och Musiken.Kompetensområden

 

Enheten har förskollärare i samma förhållande som andra enskilda förskolor. Våra barnskötare sitter med sådan stor kompetens och erfarenhet att de mycket väl uppfyller god kvalitet och säkerhet för barnen.


Personalen får fortlöpande fortbildning och föreläsningar.


Intäkter från barnomsorgspengen styr budgeten och anger personaltätheten/antal barn i barngruppen.

 


 


Läs mer om kvalitetsredovisning i fliken för föräldrar under kategorin Dokument.
Vallentuna Djur Natur o Musikförskola | Ekebyvägen 2 | 08 511 712 53 | 070 88 10 572 | Malin4h@hotmail.com